Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? II.

Ut, 15/03/2016 - 23:13 -- košíček

Už dlhé tisícročia si pyramídy zachovávajú záhadu „tajnej miestnosti“, ktorá by podľa legendy mala obsahovať buď tajomstvo zvláštneho druhu alebo nejaký druh vedomostí, ktoré by jeho nálezcovi dali moc nad svetom. Ľudia hľadajú tieto komnaty už po mnoho storočí. Hľadali na skale, na ktorej spočíva telo pyramídy, aj pod ňou. Ale táto miestnosť sa nachádza v bode definovanom ako pomer 0.118:0.882. Táto komora obsahuje „zdroj energie“, ktorý starí Egypťania zdedili od ľudí z Atlantídy, ktorí prišli do severnej Afriky dlho pred rozkvetom egyptskej civilizácie.


Tento zdroj má tvar valca, v ktorom je špeciálne sklo s konečnou štruktúrou mriežky s parametrami, ako majú kryštály kremeňa. Takmer všetky tie úžasné javy pozorované v a okolo pyramídy sú spojené s prítomnosťou práve týchto zariadení. Zmyslel vytvorenia a použitia „zdroja energie“, spočíva v jeho schopnosti ovplyvňovať štruktúru času a priestoru v okolí jeho umiestnenia. Tvar pyramídy slúži k posilneniu tohto efektu a rozptyľuje dopadajúce lúče energie v oblasti pyramídy. Okrem toho tento „zdroj energie“ pôsobí aj na ľudskú psychickú a fyzickú štruktúru.

V Cheopsovej pyramíde je komora, na ktorú sa väčšina egyptológov odvoláva ako na pohrebnú komoru kráľovnej, ktorej umiestnenie vo vzťahu k vrcholu pyramídy je spojené s ladením frekvencií. Ak vezmeme výšku celej pyramídy ako jeden celok, a vynásobíme ju 0,882, nájdeme komoru presne v tomto bode. Ak si uvedomíme, že ľudský sluch aj celá štruktúra ľudského bytia, je ladená na frekvenciu, ktorá vypĺňa všetky naše planetárne oblasti, všimneme si, že komora vo vnútri pyramídy je umiestnená na pozícii ladiacej na rezonančnú frekvenciu tejto oblasti.

Ak sa odrazíme od tohto deja, akceptujeme, že pyramída funguje ako rezonátor, potom môžeme začať myslieť na účel pyramídy, ako na podobu osobitného druhu generátora.

Dôvod pre vznik rezonančných charakteristík a energetických javov na rôznych miestach v pyramíde je tým pádom jasný.

Za účelom lepšieho obrazu o mechanizmoch pôsobiacich vo veľkom pyramídovom komplexe v Gíze poďme preskúmať tento ľahko zrozumiteľný príklad. Vezmite dve gitary ktoré sú rovnako naladené. Potom dajte jednu z gitár do vedľajšej miestnosti, vráťte sa, zdvihnite druhú a udrite na šiestu, najsilnejšiu strunu. Ak to urobíte, budete pozorovať, že šiesta struna druhej gitary, stojacej v rohu druhej miestnosti, tiež začala vibrovať a vytvorí slabý zvuk, aj keď ste sa jej nedotkli. To je fyzikálny jav harmonickej rezonancie v akcii.

Ako už bolo uvedené, pyramída slúži v rovnakom čase ako anténa aj rezonátor, je prenášačom niektorých tokov energií spojených s procesmi prebiehajúcimi v kozme, tokmi, ktoré sú zamerané na „zdroj energie“ v pyramíde.

Hórove usmerňovače energie, ktoré používajú kňazi a faraóni, koncentrátory ktoré nosia na hlave, „zdroje energie“ v rámci pyramídy, i pyramídy samé, sú objekty vytvorené v súlade s proporciami zlatého rezu, čo bolo podmienkou pre vzájomné zladenie. Je potrebné pripomenúť, že všetky fyzické a energetické štruktúry človeka sú vytvorené tak isto podľa zákonov zlatého rezu.

Preto všetko, čo vytvorila príroda alebo ľudstvo v súlade s touto zásadou je „naladené“ na všetko ostatné. Z tohto dôvodu, keď tok energie pôsobí na „zdroj energie“ vnútri pyramídy, štruktúra pyramídy zosilňuje tento účinok a prenáša na ostatné objekty v dosahu.

Účinok sa týka nielen osôb a objektov nachádzajúcich sa vnútri pyramídy. Šíri sa na veľmi veľké oblasti mimo nej, v dôsledku čoho aj Hórove usmerňovače energie v rukách faraónov vibrujú v správnych frekvenciách. Týmto spôsobom je energia prenášaná na diaľku – zo zdroja energie v pyramíde sa prenáša na ľudí pomocou tyčí v ich rukách.

Celý komplex – zdroj energie v rámci pyramídy, tyče držané v rukách, a koncentrátor (na hlave faraóna) – je priamo napojený na určité dni (cykly) roka s pyramídami a ich vplyvmi.

Pretože je pyramída zároveň anténou i rezonátorom, je „prenášačom“ niektorých energetických tokov vznikajúcich pri procesoch prebiehajúcich vo vesmíre, tokov, ktoré sú naopak zamerané na "Zdroj Energie" vnútri pyramídy. Vplyv tohoto komplexu a jeho správnej interakcie s ľudským vedomím produkoval efekt „styku s bohmi“.

Obrovský pyramídový komplex v Gíze bol v podstate „štruktúrou na hlbokú meditáciu“ umožňujúcou faraónom alebo kňazom, aby sa kontaktovali s Noosférou. (Sféra vedomia všetkých ľudí a mysliacich bytostí obklopujúca náš svet, pozn. prekl.)

Mechanizmus, ktorým tyče pôsobia na ľudský organizmus je pomerne zložitý. Budeme sa preto snažiť vysvetliť to viacerými základnými termínmi, ktoré však celkom presne vyjadrujú hlavnú myšlienku celého procesu.

 

Mechanizmus, ktorým Hórove tyče pôsobia

Ľudia, ktorí bažia po poznaní sú oboznámení s pojmom energetických schránok, ktoré, podľa východnej tradície, tvoria energetickú štruktúru ľudskej bytosti. Vieme o existencii éterického tela, astrálneho tela, mentálneho tela, a tak ďalej, až do siedmeho, energetického tela. Existujú však dôkazy, že starovekí hierofanti (sprostredkovatelia vedenia, pozn. prekl.) vedeli o existencii niekoľkých ďalších energetických tiel či schránok, o ktorých nám súčasné ezoterické školy nevravia vôbec nič. Posledným energetickým telom, dnešným ľuďom neznámym je schránka, prostredníctvom ktorej má človek kontakt s “Bohom“, alebo so „Zdrojom“ všetkého, všetkých vedomostí a energie. Prostredníctvom tejto schránky máme kontakt s celým svetom, pretože sme časťou Veľkého Tvorivého Princípu. Odkedy máme túto schránku, sme určitým spôsobom my sami zdrojmi energie.

Poďme preskúmať ľudské energetické štruktúry pre dnešného čitateľa jednoduchším spôsobom.

To, čo ľudia bežne nazývajú „aurou“ alebo „biologickým poľom“ je dôsledkom vzájomného pôsobenia vibrácií rôznych energetických vrstiev (tiel) v ľudskom energetickom systéme.

Názvy energetických tiel nie sú v každej známej tradícii ničím iným, než dohodnutou konvenciou. Preto pre jednoduchosť a lepšie porozumenie obzvlášť čitateľov, ktorí nepoznajú žiadnu z „ezoterických náuk“, budeme nazývať prvé energetické telo „éterické“, druhé „astrálne“, tretie „duševné“, a tak ďalej.

Ľudský energetický systém sa skladá z niekoľkých energetických tiel (úrovní), ktoré sa líšia tvarom, hustotou energie a vibračným rytmom (frekvenciou). A čo je najdôležitejšie - majú rôzne charakteristiky.

Obr. Faraón Amenofis II. (Amenhotep II.)

Pri skúmaní účinkov Hórových usmerňovačov energií na ľudský organizmus, sa budeme držať prvých dvoch štruktúr, ktoré sú zodpovedné za bio-energetický rytmus a emocionálny stav.

Prvé energetické telo sa skladá z vibrácií a teplotných rytmov fyzickej štruktúry. Preto akýkoľvek proces prebiehajúci vo fyzickom tele sa okamžite prejaví v prvom energetickom tele.

Napríklad, zápalový proces lokalizovaný v krížoch (húser). Nasleduje opuch a zvýšenie teploty, ktoré sa okamžite odrazí v zmenenom tvare a vibračnej frekvencii zodpovedajúcej časti prvého energetického tela. Keďže ovplyvňuje časť energetického tela a upravuje vibračnú frekvenciu, vedie to k zníženiu bolesti.

Línie prvého energetického tela presne kopírujú povrch fyzického tela s energetickou vrstvou od 30 cm do 2–3 m hrubou. Prvé energetické telo je receptorom a distribútorom transformovanej vesmírnej energie - prány. Cez toto dostáva naše fyzické telo vitálnu energiu, ktorú náš organizmus potrebuje.

Druhé, astrálne energetické telo je zodpovedné za náš emocionálny stav a každá nervový, alebo psychologický stres vyvoláva zmeny v tomto tele.

Vzostup emócií v strese vedie k destabilizácii štruktúry druhého energetického tela a produkuje zmeny, ktoré následne vedú k skľúčenosti a neuro-psychologickým problémom.

Ľudský energetický systém má centrá známe ako čakry, cez ktoré organizmus interaguje s vonkajším svetom.

Môžeme si predstaviť čakru ako druh energetického víru (či ako lievik). Transformovaná energia vesmíru, zem, voda, slnečné svetlo, vstupujú do fyzického tela skrz čakry. Čakry - bezprostredné vodiče energie, ktorá bola spracovaná v energetickom systéme, sa napájajú na endokrinný systém. Všetky čakry sú napojené na naše fyzické telo a sú akousi projekciou endokrinného systému.


Hlavné energetické centrá, aj keď sú projekciou endokrinného systému, majú tiež svoje vlastné projekcie. Prvá čakra má výstupky na nohách; siedma čakra na dlaniach. Akonáhle chytíme Hórove usmerňovače do rúk, stanú sa tri veci súčasne:

• Ako asi viete, meď a zinok sú galvanický pár. Akonáhle budete mať tyče v rukách vzniká medzi nimi potenciálny rozdiel 0,8-1V, niekedy viac...

• Vzhľadom na to, že tyče absorbujú teplo z rúk, kryštály kremeňa vnútri tyče sa rozšíria. Táto zmena zase vedie k deformácii povrchu drobných kryštálov a vytvára to, čo je známe ako piezoelektrický efekt

• Ľudský organizmus je, ako vieme druh elektrického generátora. Keď chytíme obe tyče, prenesieme na ne svoju vlastnú energiu

Výsledkom všetkých troch procesov je polarizácia kryštálov v tyčiach. S výskytom potenciálneho rozdielu na oboch koncoch kryštálu sa udejú slabé vzruchy v kryštalickej mriežke. To vedie k rastu energetickej hladiny kryštálu a k toku energie vznikajúcej v kryštáli.

Zároveň keď držíme tyče v rukách, vplyvom ľudského biologického poľa (cez projekciu zodpovedajúcich energetických centier, ktoré sa nachádzajú v dlaniach), sa začínajú aktivovať 6. a 7. čakra a 6. a 7. energetická schránka okolo týchto čakier. Na fyzickej úrovni je to stimulácia hypotalamu a hypofýzy, čo sú projekcie týchto energetických centier vo fyzickom tele. Aktivácia týchto centier vedie k aktivácii poslednej energetickej schránky, ktorá je doteraz ľudstvu známa, a organizmus začne prijímať energiu priamo zo „zdroja“. Prichádzajúce energie z kryštálov a zdrojov, ktoré tvoria ľudský energetický systém, a piezo-elektrické energie generované kryštálmi, vypĺňajú plášte okolo ľudské hotela. Táto „Pránová schránka“, vibračne na frekvencii diktovanej hypotalamom a hypofýzou, cez ich projekcie nachádzajúce sa v centre dlaní, opraví všetky energetické štruktúry človeka, ktorý tieto tyče drží, čo blahodarne pôsobí na celý organizmus. Impulzy prechádzajúce hypotalamom a hypofýzou prepínajú na procesy regenerácie a samoliečenia.


Podstatou tohto javu je, že v okamihu, keď tyče interagujú s procesmi v organizme, naladí sa celý organizmus na žiaduce vibrácie a rytmy. Rytmus je charakteristická vibrácia osoby, druh individuálneho kódu. Tieto individuálne vibrácie interagujú s kryštálom, čo spôsobuje, že kryštalické mriežky rezonujú a nastavujú požadovaný rytmus. Tento rytmus (individuálne vibrácie) pôsobí ako spúšťače motora v aute, ktoré poskytujú impulzom začatý proces, pri ktorom tyče následne sami začnú vibrovať na príslušnej frekvencii. Tyče vytvárajú a udržiavajú energetickú schránku, ktorá s pomocou požadovanej vibračnej frekvencie aktivuje proces seba-korekcie. Tok energie prechádzajúcej 7. čakrou je transformovaný do toku vibrácií na určitej frekvencii a harmonizuje energetické schránky (auru).

Stojí za zmienku, že predĺžená pokrývka hlavy faraóna (obrázok vľavo) bol zvláštny koncentrátor, tiež so zameraním na energetické projekcie hypofýzy a hypotalamu. Tento koncentrátor, stimulujúci tie dve zóny, ktoré podporujú energetický potenciál schránok, zvyšuje imunitnú reaktivitu organizmu. Komplex skladajúci sa z Hórových usmerňovačov energie a tohto koncentrátora, zlepšuje zdravie organizmu, najmä jeho imunitný stav, a reguluje metabolické procesy. Ale robí ešte oveľa viac. Na prípravu práce v pyramíde a získanie schopnosti jasnozrivosti potrebujete energiu. Preto sa faraón a hierofanti snažili nadobudnutou energiou nemrhať, ale zbierať ju aj zdravým životným štýlom, čo im pomáhalo dvíhať svoje schopnosti až na potrebnú úroveň.

Tretie, „duševné“ energetické telo je spojené s tým, čo ľudia spájajú s pojmom „duša“. Harmonizácia tohto energetického tela pomocou Hórových tyčí vytvára predpoklady nevyhnutné pre stabilizáciu a rozvoj duševných schopností.

 

Základné sekvencie, pomocou ktorých Hórove usmerňovače pracujú sú nasledovné

Spojenie galvanických a piezo-elektrických účinkov (zvyšovanie úrovne energie kryštálov) podnecovanie 6. a 7. energetického centra, pôsobenie na centrálny nervový systém. Z centrálneho nervového systému, impulz prechádza do hypotalamu, z hypotalamu do hypofýzy. Potom na endokrinný systém (ďalej len žľazy), potom do orgánov.

Reverzná reakcia prúdi pozdĺž dvoch ciest:

• Z endokrinného systému do centrálneho nervového systému

• Z orgánov na centrálny nervový systém

Teda informácie o stave vylučovania orgánov a poruchách vnútorných orgánov sú odovzdané z endokrinného systému a orgánov na centrálny nervový systém. Keď dorazí táto informácia, centrálny nervový systém riadi signály hypotalamu a hypofýzy, ich funkciou je aktivovať vlastný proces hojenia a regenerácie, v prípade že sú tieto funkcie v poriadku a nebudú obmedzené cesty príslušných energetických kanálov. V prípade nedostatočného fungovania energetických kanálov, energia schránky generovaná Hórovými tyčami (vibračne na frekvencii diktovanej hypotalamom a hypofýzou) robí úlohu sprostredkovateľa dopravy blokovaného signálu a stimuluje funkcie samoliečenia a regenerácie.

Energetické plášte generované ›› tyčami KONT (uhlík a feromagnetiká) majú silný impulzívny vplyv na ľudský organizmus, ale nie stabilný. Bez ohľadu na to, ako dlho budete pracovať s týmto typom tyčí, dokonca dva alebo aj tri dni, schránka, ktorý vytvárajú sa úplne rozptýli do 24 hodín. Ak teda chcete zachovať schránku produkovanú týmto typom tyčí, musíte s nimi pracovať každý deň.

›› Tyče QUARTZ majú náplne z kryštálov kremeňa. Energetická schránka nimi vytvorená má mäkký, ale stály vplyv na človeka, je veľmi stabilná. Ak budete pracovať s týmito tyčami týždeň, vytvorená schránka vydrží až tri týždne. Ak chcete zvrátiť patologické stavy, ktoré ste si vybudovali v priebehu niekoľkých rokov, váš organizmus a tyče potrebujú na to čas. Preto práca s tyčami musí byť pravidelná a trvalá. Keď vyžadujete hlbokú korekciu závažných stavov, môže to trvať aj niekoľko mesiacov. Pamätajte si, že naše problémy sa hromadili niekoľko rokov až desaťročí, nevzdávajte sa preto, ak nemáte rýchle výsledky.

Tyče so správnou náplňou ohromujú svojou schopnosťou naladiť sa na určitú osobu. Prispôsobia sa rytmu, ktorý organizmus potrebuje v určitom čase počas dňa alebo v noci. Tyče môžu byť použité ráno, na poludnie, alebo v noci - kedykoľvek budete chcieť.

 

Použitie Hórových tyčí v medicíne a v každodennom živote


Naladia organizmus podľa energetického kanála ktorý je otvorený a pracujú s ním. Neexistuje žiadny časový limit na prácu s tyčami. Konzultácia s odborníkom vám pomôže zvoliť správne rozmery a výplne, na základe vašich fyzických dát. Veľkosť tyčí sa môže líšiť v závislosti od cieľa, ktorý máte na mysli, alebo choroby ktorú chcete riešiť. Tyče 146 mm dlhé boli určené pre prácu v spojení s Cheopsovou pyramídou a sú závislé aj od jej účinku. Ak však budete potrebovať silný impulz na zastavenie niektorých procesov v organizme, potom môžu byť použité aj väčšie valce.

Obr. Faraón Tutmos II.Tyče však nie sú liekom na všetky choroby, pretože ich účinok je trochu odlišný. Avšak je potrebné znovu zdôrazniť, že väčšia časť našich chorôb spôsobuje nesúlad medzi dvoma základnými tokmi energie - BA a KA alebo Jin a Jang. Každodenná práca s tyčami (po dobu kratšiu než dve hodiny), má priaznivý účinok v prípadoch:

• nadmerného nepokoja a poruchách nervového aparátu
• problémov s arteriálnym tlakom
• pri kardiovaskulárnych poruchách
• vegetatívno-cievnych poruchách
• neurotrofických poruchách
• vylučovacích chorobách
• artritídy a polyartritídy

Tiež:

• normalizujú činnosť srdca v prípadoch arytmie a neuróz
• zlepšujú obehových proces, majú priaznivý vplyv na cievy
• zmierňujú bolesť v kĺboch v prípadoch artritídy a dny
• pomáhajú v prípade nespavosti, uvoľňujú stres a pomáhajú predchádzať ateroskleróze
• ak sa používajú systematicky, znižujú krvnú hladinu cholesterolu
• môžu byť veľmi užitočné v prípade rakoviny, ale tyče musia byť špeciálne upravené


Nezávislé štúdie o vplyve tyčí boli vykonané v klinickom bio-fyzikálnom laboratóriu Džanelidze, vedeckého výskumného ústavu prvej pomoci v Petrohrade. Dáta z bodov, ktoré odrážajú stav vnútorných orgánov sa zobrazili na obrazovke počítača. Informácie boli získané z bio-aktívnych zón v dlani za použitia jednej z bežných diagnostických metód. Na obrazovke sa zjavili tri skupiny farieb: zelená (normálny stav orgánov), červená a modrá (odchýlky od normy). Samozrejme u všetkých ľudí sa nachádzali modré a červené body rozptýlené v zelených zónach i mimo nich, čo naznačovalo abnormality v organizme. Po niekoľkých minútach držania tyčí sa stal malý zázrak: farebné body zanikali v zelenej zóne! Výskumníci dospeli k záveru, že vplyv tyčí preniesol organizmus do harmonických stavov, v ktorých je pre organizmus oveľa jednoduchšie vysporiadať sa s jeho problémami.

Účinnosť Hórových tyčí môže byť zvýšená použitím v spojení s miniatúrnymi pyramídami napríklad z dreva. Takáto pyramída plní čiastočne funkciu štruktúry so zameraním na energetické toky v hypotalame a hypofýze (6. a 7. čakra), a pankrease (3. čakra), sú to veľmi dôležité prvky endokrinného systému. Práca s takýmto komplexom posilňuje imunitný systém.

Najlepšie miesto pre prácu, alebo meditáciu s tyčami sa nachádza v prírodnom prostredí v blízkosti prírodných zdrojov energie – ako je voda (rieky, jazerá, more alebo oceán), v lese, alebo v horách.

Najlepšie je postaviť sa na zem naboso. To zlepšuje energetickú výmenu a metabolické procesy v organizme.

Ohromujúce výsledky sú získané z práce so stromami. Stromy, ako prírodné zdroje energie, predstavujú jedinečnú príležitosť preniknúť do prírodnej a skutočne čistej energie. Voľba stromu a dennej doby závisí na biologickom a energetickom rytme stromu a na úlohe, ktorú treba riešiť. Mali by ste si vyberať strom, s ktorým chcete komunikovať rovnakým spôsobom, ako si vyberáte priateľa. Mali by ste sledovať najmä svoj inštinkt pri rozhodovaní. Je dôležité vedieť, že aj stromy majú svoje energetické centrá (čakry). Tie môžu byť dve alebo tri, v závislosti na veku a stave stromu.

Prvá čakra sa nachádza asi meter od základne (zem), druhá, kde sa vetvy šíria do koruny. Umiestnenie tretej čakry sa líši od stromu ku stromu. Budeme pracovať s prvou čakrou, pretože všetky tri druhy energie, ktoré môžete použiť bez poškodenia stromu sú sústredené tam. Podstata práce alebo interakcie so stromom sa podobá procesu meditácie.


Mali by sme zdôrazniť, že pri práci s tyčami v prírode budete cítiť ich vplyv silnejšie - každý prírodný zdroj energie, či už je to strom alebo voda, pomáha organizmu naladiť tyče rýchlejšie a hlbšie.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH, Ninive

Korektúry: Yezid

UPOZORNENIE: Používanie produktov ponúkaných na subdoménach ENERGIAZIVOTA.SHOPCEZOKNO.SK a ENERGIAZIVOTA.KOSICEK.SK je na vlastnú zodpovednosť, uvedené produkty nie sú zdravotníckymi prístrojmi a nenahrádzajú lekársku liečbu, ani konzultáciu s odborníkom.