Krištáľové kúpele & Salón

St, 19/08/2015 - 01:46 -- košíček

V jedinečný deň na jeseň 2012 boli na Žukovského ulici 18 v Sankt Peterburgu otvorené Krištáľové kúpele & Salón. Prvý krát na svete bol navrhnutý a postavený salón podľa princípov a technológií použitých v Staroveku pri budovaní chrámov a pyramíd, ktoré sú detailne popísané v knihe Valerija Uvarova „Pyramídy“. (http://wands.ru/attachments/article/168/pyramids_EN.pdf)

Voľba tohto prístupu bola vyvolaná túžbou vytvoriť kúpele, ktoré by sa podstatne líšili od všetkých kúpeľov na svete vo svojej energii a zdraví zlepšujúcich vlastnostiach.


 

„Technológie bohov“ boli naposledy použité pri budovaní chrámov a pyramíd pred tisíckami rokov, ale odkazy „božských vlastností“ ovládaných pyramídami a chrámami zdravia, ktoré na nás dýchajú skrze pohnutú predstavivosť legiend rôznych národov.

Na jeseň roku 2010 bola sformulovaná základná koncepcia budúceho salónu hoci sa to stalo niečím viac než jednoduchými kúpeľmi. Charakteristický znak konceptu bol doplnený na mieste v etape projektovania a zahrnul holistickú cestu k zdraviu, použitím starých technológií k účinnej podpore zdravia a krásy v prostredí veľkomesta.

Používanie tejto technológie poskytuje jedinečné možnosti pre humánnosť i široké finančné vyhliadky, ktorých praktický význam je vyšší než značné materiálne investície spojené so zavádzaním projektu. Napriek 15-20% nárastu cien, komplexnejší monitoring inžinierstva a architektúry, investor rozhodnutý aplikovať „technológiu bohov“ dosahuje maximálny zdravie zlepšujúci efekt.

Po výbere pozemku a analýze jeho energetických vlastností začína detailný plán práce. Pre úspech vznešeného cieľa sú vždy nutné špeciálne podmienky.

Prvou špeciálnou podmienkou bolo použitie harmonického systému „Zlatých proporcií“ pre parametre budúcich kúpeľov. To robí proces významne komplikovanejší, pretože odborníci schopní rozumného projektovania v rámci tohto systému sú ohromne vzácni.

Druhou špeciálnou podmienkou je kvalita stavebných prác. Želané normy sú požadované revíziou a náborom tímu schopného pracovať presne, s minimálnou toleranciou – nie viac než 2-3 mm!

Treťou špeciálnou podmienkou je organizácia všetkých tých interakcií. Precízny úsek plánovania, konštruovania a technologických procesov kvôli účinku a čo je najdôležitejšie, presné uskutočnenie série cieľov.

Štvrtou špeciálnou podmienkou je synchronizácia procesov: plánovacích, architektonických a stavebných prác. Pozemky budúceho salónu potrebujú kompletnú rekonštrukciu s totálnym dodržaním presných parametrov v Zlatom Reze.

Vzhľadom na limitovaný dosiahnuteľný pracovný priestor, museli sme pri vkladaní budúceho interiéru a nutných zariadení „bojovať“ o každý štvorcový centimeter úžitkovej plochy. To nevyhnutne viedlo k časovým korekciám v plánoch a v pracovnom rozvrhu. Zmeny museli byť tiež robené v súhlase so systémom Zlatého rezu, obsluha (včítane ventilačného systému, elektrickej a nízko-napäťovej siete) a špecifického technologického kúpeľného zariadenia, čo značne skomplikovalo uskutočnenie úlohy.

Podľa koncepcie sa kúpele stali zdrojom „životnej energie“, vytvárajúc priaznivé prostredie jednak pre klientov Krištáľových kúpeľov & Salónu a tiež pre personál, ktorý by tam chcel pracovať. A čo viac, Krištáľové kúpele & Salónik sú určené byť „Til.Mun“, miestom, kde tok vnútorného biologického času je zachovaný, spomaľujúc starnutie a postup degeneratívnych a autoimunitných procesov v tele (pozri časť Tretí Stimul v tejto knihe). Tento fantastický výsledok je možný ak zosúladíme osobný energetický systém a skryté biologické rytmy s energetickými hodinami Zeme. To uskutočňuje túto výnimočne dôležitú úlohu, miléniá pred Neferu starovekými kňazmi navrhnutú ideu projektovania a stavania použijúc princíp Zlatého rezu a špeciálnych materiálov na synchronizáciu ľudských biorytmov s energetickými rytmami Zeme, pretože možnosti pozemšťanov povšimnúť si tieto mechanizmy empirickými prostriedkami je veľmi malá.

Odchod od Kánonu a inštrukcií pre budovanie chrámov a obydlí, ktoré ostali nepovšimnuté tisícky rokov viedli ku krajne nepriaznivým životným podmienkam pre dnešné ľudské bytosti. Existujúce geologické podmienky navrstvili krajne negatívne psycho-emocionálne pole zanechané v Sankt Peterburgskej ulici vojnou, smrťou stoviek tisíc ľudí a trpkých podmienok povojnového obdobia, vytvárajúc energetické prostredie nevhodné pre život.

Geologické kazy, na ktorých Sankt Peterburg a iné konglomerácie stoja, vykonávajú a pokračujú v uskutočňovaní funkcie „akumulátorov“ pre tento negatívny náboj, ktorý v tých miestach zotrváva, zatiaľ čo kaz existuje a ľudia žijú na ňom.


Obr.: Mapa geologických kazov pod Sankt Peterburgom

Následkom toho sa mestský byt nachádza na jednej súvislej patogénnej zóne, v ktorej je nemožné normálne žiť a pracovať. Musí byť akceptované, že hlavný pokles kreatívnej fyzickej a emocionálnej sily a tiež celkového neuspokojivého stavu ľudského zdravia zapríčinil práve tento faktor.

V nejakom medicínskom alebo liečebnom zariadení, kde sa energeticky vyčerpaní ľudia obracajú o pomoc na energeticky vyčerpaných doktorov, nastáva medzi nimi škodlivá výmena energie. Doktor vezme na seba pacientove choroby a pacient si po liečení odnesie zmes energií chorôb, ktoré doktor prevzal od svojich pacientov. V takomto prípade nemôže byť žiadna reč o zdraví v pravom zmysle slova. V Krištáľových kúpeľoch & Salóne bolo s týmto faktorom počítané od samotného začiatku. V súlade s plánom realizácie, priestor kúpeľov-salónu sa stal energeticky čistým prostredím, v ktorom klienti a personál sú v toku „životnej energie“, ktorá podporuje zlepšenie zdravia u oboch, klientov i personálu. Vysoká koncentrácia „životnej energie“ zlepšuje stav imunitného systému, zvyšuje úroveň energie a kvalitu vykonaných procedúr a umožňujú profesionálny postup personálu kúpeľov. Stav negatívnej energie, ktorý je formovaný stáročia môže byť radikálne zmenený, ak je splnených niekoľko dôležitých podmienok. Aké sú a prečo sú nutné?

    1. Neutralizácia (transformácia) negatívneho „energetického mraku“ visiaceho nad špecifickým miestom v meste.

    2. „Presvetľovanie prúdu životnej energie“ na špecifickom mieste (geologického kazu) a zmeny jeho kvality použitím vhodnej technológie. Keď sa tak deje, energia kazu je prevedená do toku „životnej energie“, ktorá rozpúta tvorivé sily a pozitívne ovplyvňuje ľudské zdravie. Po tejto transformácii kazu, fungujúc ako jedinečný prírodný akumulátor, začína v tejto lokalite držať stĺp „životnej energie“. V tomto bode sa začne všetko dynamicky meniť k lepšiemu.

"Výsledok experimentu hovorí sám za seba. Krištáľové kúpele & Salón sa stali zdrojom „životnej energie“ tak dôležitej pre ľudí, energie spomínanej vo všetkých starovekých posvätných textoch. V starovekej egyptskej histórii a mytológii je pekný počet narážok na dávne časy (dokonca aj vzhľadom na Starú Ríšu), v ktorej bohovia (niektoré bohupodobné nebeské bytosti) prišli z neba na zem, žili na Zemi a hovorili s ľuďmi jedným jazykom."

Na implementáciu projektu v Sankt Peterburgu bolo vybrané miesto, kde sa dve kazové línie križujú na Žukovského ulici v úplnom srdci mesta (viď obr.) a po dizajnérskej práci začala kompletná rekonštrukcia v prísnej zhode so starovekým kánonom.Obr.: Kazové línie pod Žukovského ulicou v Sankt Peterburgu

Toto miesto bolo vybrané schválne, aby neskôr, v súlade s predpismi kánonu, kaz pôsobil ako akumulátor „životnej energie“.

Vo finále projektu budovatelia pocítili, že Krištáľové kúpele & Salón sa stali „miestom sily“. Energie salónu začali mať hlboko liečivý vplyv na ľudskú bytosť. Zo dňa na deň bolo možné pozorovať expanziu tvorivého potenciálu ľudí, ktorí strávili čas v kúpeľnom salóne a významné zlepšenie ich telesného stavu.


Obr.: GDV obraz

Keď bol salón pripravený na otvorenie, bol uskutočnený vedecký experiment použijúc vizualizáciu plynových výbojov (GDV) prístrojom, ktorý umožňuje rýchlu analýzu všeobecného fyzického a energetického stavu človeka. Subjekt vybraný pre experiment bola osoba, ktorej povinnosti zahŕňali blízku interakciu s veľkou skupinou budovateľov, ktorí robili svoju prácu veľmi drenážovou kvôli energii. Jeho stav bol odmeraný pre normálne ráno predtým, ako začínal prácu v salóne (GDV obraz vľavo) a druhý (vpravo) po šiestich hodinách aktívnej práce.

Pri štandardných podmienkach, po šiestich hodinách práce každý pocíti únavu, inerciu a nedostatok energie, spomalenie mentálnych i fyzických reakcií.

Táto časť výskumu demonštruje, že už v tejto etape budovania mal salón silný pozitívny efekt na ľudskú bytosť. Energetický obal okolo jeho tela sa zväčšoval. Hustota aury sa zmenila a stala sa farebne viac zlatou. Subjekt samotný cítil významný prírastok všeobecnej kondície, absenciu únavy, pocit ľahkosti a dobrú náladu. Jeho fyzický a emocionálny stav bol lepší večer než ráno.

Výsledok experimentu hovorí sám za seba. Krištáľové kúpele & Salón sa stali zdrojom „životnej energie“ tak dôležitej pre ľudí, energie spomínanej vo všetkých starovekých posvätných textoch.

V starovekej egyptskej histórii a mytológii je pekný počet narážok na dávne časy (dokonca aj vzhľadom na Starú Ríšu), v ktorej bohovia (niektoré bohupodobné nebeské bytosti) prišli z neba na zem, žili na Zemi a hovorili s ľuďmi jedným jazykom. To bolo v tej perióde ich histórie, do ktorej Egypťania datujú všetky „dary,“ ktoré položili základy toho, čo dnes voláme vedou. Okrem iných, posvätná Kniha Chrámových Plánov (architektonická príručka, Kánon) bola poslaná z neba na miesto (kde to bolo odovzdané) presne ukázané.

Hieroglyfické zápisy zachované na stene chrámu Edfu hovoria, že hlavný plán chrámových komnát bol konštruovaný v súlade s predpismi „božského zvitku Imhotepa, ktorý zanechal v oblasti Memfisu, keď sa ponáhľal preč k bohom na oblohe.“

Pri projektovaní Krištáľových kúpeľov & Salónu sme sa riadili rovnakými nariadeniami a doporučeniami, ktoré boli urobené, aby mohol byť Salón vybudovaný v súlade s Kánonom.

Vyslovene priaznivé zmeny v stave ľudí, ktorí strávili čas v Krištáľových kúpeľoch & Salóne ukazujú, že salón sa stal skutočným „chrámom zdravia“ skonštruovaným v úplnom súlade so starovekou receptúrou.

Preto všetky procedúry vykonané v Krištáľových kúpeľoch & Salóne majú hlboko zlepšujúci zdravotný efekt, stavajú Krištáľové kúpele & Salón mimo všetkých salónov na svete. Každá nasledujúca návšteva zvýši efektivitu procedúr, zlepšujúc stav metabolizmu a imunitného systému. Prospech z olejovej masáže a iných preparátov použitých v salóne budú zvýšené niekoľkokrát. To je potvrdené všetkými vedeckými experimentmi, ktoré boli vykonané v pyramídach a sú popísané v tejto knihe (http://wands.ru/attachments/article/89/Wands_2010.pdf).

Dnes môžeme hovoriť s istotou, že Krištáľové kúpele & Salón je miesto hlbokej emocionálnej a telesnej úľavy. Všetko tu bolo vytvorené na pomoc fyzického zdokonalenia a duchovného rastu. Je to miesto vysokej koncentrácie energií, ktoré stimulujú tvorivý a duchovný potenciál osoby.

Krištáľové kúpele & Salón je druhom miesta v staroveku nazývanom „Nefer-Ta-Ra“ (rezidencia boha Ra). Význam príslušných hieroglyfov to objasňuje, osoba na tom mieste je v prítomnosti Ra (vnútri toku energií Ra) a tak je tam možné cítiť „chrámový efekt“, uvedomiť si energiu prítomnosti Ra a priať si.

Byť neustále v prúde čistých „Ra energií“ rozširuje tvorivý potenciál personálu kúpeľného salónu a vedie deň za dňom k zdokonaleniu kvality procedúr. Zmena kvality robí nutným denný monitoring a manažment procesov jej dynamického vývoja. V prostredí energie Krištáľových kúpeľov & Salónu prechádzajú všetky procesy silnou a každodennou zmenou. To je ešte jedna špeciálna podmienka a veľmi dôležitá charakteristika – manažment konštrukčného a operujúceho závodu ako dynamicky sa vyvíjajúci živý organizmus.

Princíp osobnej služby stojí na základoch konceptu Krištáľového kúpeľa & Salónu. To sa samo prejaví v rozsahu individuálnych programov v zdravie-upravovacom poli, vrátane kozmetológie, masáže, diagnostických relaxačných programov, tanečných techník a fitnesu, ako aj kuchyne „chuti zdravia“, zatiaľ čo špeciálna atmosféra Krištáľových kúpeľov & Salónu pôsobí pri hociktorej procedúre upokojivo, s relaxačným efektom, odstraňujúc silné, stresom spôsobené napätie.

Krištáľové kúpele & Salón je špeciálnym energo-ekologickým prostredím, ktoré sa vyznačuje mimoriadne priateľskou atmosférou a vysokou kvalitou služieb. Neutralizuje negatívne faktory mestského spôsobu života. Prvý krát po tisícoch rokov v Krištáľových kúpeľoch & Salóne, ako v naozajstnom chráme zdravia vybudovaného v súlade s požiadavkami Kánonu, môže zaznieť hudba, ktorá bola zaznamenaná v centrálnej komore Cheopsovej pyramídy v Egypte. Každá liečebná izba je vybavená high-end akustickým systémom, ktorý umožňuje nielen hudbu počuť, ale i cítiť telom. Špeciálne svetelné vybavenie umožňuje chromoterapiu zlepšujúcu terapeutický efekt synchronizačnými vibráciami energetického obalu osoby vibráciami energetického obalu Zeme (viď Synchronizačnú sekciu v tejto knihe: http://wands.ru/attachments/article/89/Wands_2010.pdf).Valerij Uvarov

Zdroj: http://wands.ru/en/our-projects-en/crystal-spa-lounge-en.html

Preklad: Yezid

UPOZORNENIE: Používanie produktov ponúkaných na subdoménach ENERGIAZIVOTA.SHOPCEZOKNO.SK a ENERGIAZIVOTA.KOSICEK.SK je na vlastnú zodpovednosť, uvedené produkty nie sú zdravotníckymi prístrojmi a nenahrádzajú lekársku liečbu, ani konzultáciu s odborníkom.